א גרוס פון יענע וועלט

‫די אויגן לעפלעך ס’קלעבט‬ ‫די געדאנקען אין א פארוואגלט ארט שוועבט‬ ‫דאס גוף צום בעטל צוגענאגלט‬ ‫מיט ברויזנדע טרוימען באהאגלט‬ ‫ס’חלומט זיך א חלום פון די וועלט‬ ‫א כוואליע אין קאפ זיך געשטעלט‬ ‫וואלן ס’רוישט,...

Read More